Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K19

     Sáng nay (25/10), Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II phối hợp với Vườn quốc gia Yok Don tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 47 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K19, khóa 2015 – 2016.


     Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K19 được khai giảng vào ngày 06/9/2015 tại Vườn quốc gia Yok Don. Trong thời gian hơn 1 năm, các học viên đã hoàn thành 7 phần học là: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, nhà nước và phát luật XHCN; về quản lý hành chính nhà nước; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực về đời sống xã hội; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý và nhiệm vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ của địa phương, của ngành và nghiên cứu thực tế.

     Qua đó góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, kiên định, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt Nam XHCN; giúp cho học viên hình thành và phát triển tư duy khoa học, hiểu đúng, bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng váo thực tiễn công tác. Các học viên sẽ vận dụng những kiến thức lý luận và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị.

      Kết thúc khóa học, tất cả các học viên đều đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi là trên 95%.

Tin, ảnh: Phòng Tổ chức Hành chính