Vườn quốc gia Yok Don đang có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng giao khoán công việc.

Vị trí: Lao động hợp đồng giao khoán công việc tuần tra quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

Số lượng: 09 người

Chi tiết tại: Văn bản đính kèm