Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo những thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn): 08 thí sinh (có danh sách kèm theo).

Chi tiết theo văn bản đính kèm